Norsk Varmblod region 2, Oslo og Akershus inviterer til årsmøte på Asak Hestesenter, Sørum. Søndag 22. mars 2015 kl. 18.00

Saksliste

  • Godkjenning av innkalling og saksliste
  • Valg av møteleder og referent
  • Valg av to til å underskrive protokollen
  • Årsmelding
  • Regnskap legges frem av kasserer
  • Behandle innkomne saker. Saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest 18. mars 2015.
  • Valg

Leder – for 1 år

4 styremedlemmer. Styret konstituerer seg selv.

(2 for 1 år, 2 for 2 år)

1 varamedlem
2 medlemmer til valgkomite
2 representanter til NVs sentrale årsmøte

Vi gjør oppmerksom på at vi gjennom de siste to årene ikke har hatt noe formelt valgt styre i regionen. Styret har blitt dannet av de som har vært tilstede på årsmøtene. Dette er årsaken til at vi også i år har alle styreverv på valg. Vi har heller ingen valgkomite, så de som eventuelt ønsker å stille til valg må gi beskjed til leder snarest. Vi oppfordrer alle som føler de kan bidra på noen måte til å ta kontakt.

  • Årsplan 2015
  • Eventuelt

Årsmelding 2014 (pdf)

Vi ønsker nye og gamle medlemmer velkommen!

Mvh

Styret i region 2

[email protected]