§1 Navn

Foreningens navn er Norsk Varmblod, forkortet NV. Engelsk navn er Norwegian Warmblood, forkortet NWB.

§2. Formål

Foreningens formål er å fremme kunnskap og interesse for nasjonal avl og oppdrett av norsk varmblods ridehest, velegnet for hestesport, og som skal være det naturlige førstevalget for nasjonale utøvere på alle nivå.

§3. Organisasjon

Norsk Varmblod er en landsomfattende forening registrert i Enhetsregisteret, og er organisert med årsmøte, sentralstyre og regioner med egne styrer. Årsmøtet er foreningens høyeste organ. Mellom årsmøtene er det sentralstyret som er organisasjonens høyeste organ. Det er kun sentralstyret som kan forplikte foreningen utad. Regionene ledes av en regionsansvarlig og organiserer seg selv på grunnlag av aktivitet.

Norsk Varmblod er oppdelt i følgende regioner:

Øst: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark
Vest: Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane
Midt: Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag
Nord: Nordland, Troms og Finnmark

Alle tillitsvalgte må være medlem i NV. Alle tillitsvalgte har like rettigheter og plikter.

§4. Medlemmer

Medlemskapet er åpent for oppdrettere av ridehest samt for alle som interesserer seg for slik avl.Medlemskapet gjelder fra 01.01 til 31.12. og løper til skriftlig oppsigelse. Utmelding må skje innen 31.12. Medlemmer som ikke har betalt innen 2 mnd etter skriftlig purring kan strykes som medlem. Strykes et medlem kan det ikke taes opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

Ethvert medlem av Norsk Varmblod er samtidig medlem av den region hvor de har sin faste bopel. Unntak kan gjøres etter søknad til sentralstyret. Et medlem kan kun være medlem av en region. Familiemedlemmer må ha samme bostedsadresse som hovedmedlem. Unntak kan gjøres etter søknad til sentralstyret. NV’s medlemsblad sendes kun til hovedmedlemmer.

§5 Medlemskontingent

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet, likedan hvordan kontingenten skal fordeles mellom hovedforeningen og regionene. Regionene kan ikke oppkreve egen kontingent.

§6 Årsmøte

Årsmøtet er NV’s høyeste organ. I årsmøtet sitter delegater fra alle regionene.

Representasjon skjer etter antall medlemmer pr. 31. desember. Den enkelte region har 3 årsmøteutsendinger per 0 til 40 medlemmer. Deretter 1 årsmøteutsending for hvert påbegynte 20 medlem. Årsmøteutsendingene med vararepresentanter velges på regionenes årsmøte. Representanter som ikke kan møte kan gi fullmakt.

Sentralstyrets medlemmer har møte-, forslags-, tale- og stemmerett i årsmøte. Norges Rytterforbund har 1 representant med møte-, tale- og stemmerett i årsmøtet.

Ordinært årsmøte skal avholdes innen 31. mars. men ikke tidligere enn 1.mars.

Ekstraordinært årsmøte innkalles når minst halvparten av regionene eller når minst halvparten av Sentralstyrets medlemmer krever det.

Årsmøtet velger sentralstyre, godkjenner lover, dannelse av regioner og strategisk plan for foreningen. Årsmøte fastsetter også hvordan inntekter og utgifter skal fordeles mellom hovedforeningen og regionene.

Årsmøtet kan uttale seg om viktige prinsipper som er ledende for styret i dets arbeid eller uttale seg om saker styret ber om synspunkter på.

Årsmøtets oppgaver:

6.01 Godkjenne de fremmøtte delegater og fullmakter.
6.02 Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
6.02 Valg av referent og to til å skrive under protokollen sammen med møteleder.
6.03 Godkjenne årsberetning.
6.04 Godkjenne regnskap og revisjonsberetning.
6.05 Behandle innkomne forslag.
6.06 Fastsette medlemskontingent og avgifter.
6.07 Behandle forslag til årsplaner og budsjett.
6.08 Valg til sentralstyret:
a. Valg av styreleder for 2 år.
b. Valg av nestleder for 2 år
c. Valg av 2 styremedlemmer for 2 år. (2 styremedlemmer på valg hvert år)
d. Valg av 2 varamedlemmer i nummerorden for 1 år.
(Medlemmer og varamedlemmer til styret skal om mulig være geografisk spedt.)
d. Valg av 2 revisorer for 2 år, slik at en er på valg hvert år.
f. Valg av valgkomite på 3 medlemmer for 3 år. Det velges en ny hvert år. Den som har sittet lengst i valgkomiteen er dets leder. Det velges minst 1 varamedlem.
g. Valg av medlemmer til Appellutvalg i tråd med §11.

Valg på leder og styremedlemmer skal være skriftlige, øvrige valg hvis noen krever det. Det kreves alminnelig flertall for at et vedtak skal være gyldig med unntak av lovendringer som krever 2/3 flertall.

Innkalling til årsmøtet skal være regionene i hende minst 1 måned før møtet. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet skal være sentralstyret i hende senest 14 dager før. Innkomne saker, samt årsberetning, regnskap og budsjett og valgkomiteens innstilling skal offentliggjøres for regionene/medlemmene senest 10 dager før årsmøtet.

§7 Sentralstyret

Styret består av leder, nestleder og 4 styremedlemmer, som konstituerer seg selv ihht vedtatt organisasjonskart på 1. ordinære styremøte.

Styret har den daglige ledelse og drift av foreningen og skal videreføre det arbeidet og de bestemmelsene som årsmøtet fastsetter, samt kontrollere at regionene følger opp
dette arbeidet og disse bestemmelsene ved hjelp av strategisk plan og handlingsplaner for den enkelte region.

Kopi av styrereferater samt oppdaterte medlemslister med medlemmer inndelt regionsvis skal gjøres tilgjengelig for regionene fortløpende.  Styret plikter også å gi ut regelmessig  medlemsinformasjon.

Styret kaller sammen til styremøte så ofte det finner det nødvendig. Varamedlemmene har møterett. Ordinære medlemmer av sentralstyret kan søke om refusjon ved store reisekostnader.

Styret kan innkalle representanter fra Regionene til informasjons-/evalueringsmøter for regionene etter behov. Regionene kan her være representert med inntil to representanter hver. Disse møtene er ikke beslutningsdyktige.

Styret kan oppnevne medlemmer til diverse fag-/arbeidsutvalg etter behov, og medlemmer til disse. Styret har ansvaret for å forberede årsmøtets gjennomføring.

§8 Regioner

Regionstyrene skal i sin region ta seg av de oppgavene og gjøremålene de blir pålagt av eget årsmøte, sentralstyret og årsmøte sentralt.
Regionene har det tekniske ansvaret for gjennomføring av utstillinger og arrangementer iht. avlsplanen og reglementer/dreiebøker for arrangementene.

Regionene skal avholde årsmøte innen 15. februar hvert år.
Årsmøtet er åpent for alle medlemmer av regionen.
Alle medlemmer over 15 år har stemmerett. Familiemedlemskap gir 2 stemmer pr familie. Det kan ikke stemmes med fullmakt.
Innkalling til årsmøtet skal være medlemmene i hende minst 1 måned før møtet.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet skal være regionsstyret i hende senest 14 dager før årsmøtet.
Innkomne forslag og saker samt årsberetning, regnskap og budsjett skal offentliggjøres for medlemmene senest 10 dager før årsmøtet.

Årsmøte i regionene.

8.01 Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
8.02 Velge møteleder, referent samt 2 til å underskrive protokollen sammen med møteleder.
8.03 Godkjenne årsberetning
8.04 Godkjenne regnskap og revisjonsberetning.
8. 05 Behandle innkomne saker og forslag
8.06 Behandle forslag til årsplaner og budsjett.
8.07 Valg:
a. Leder for 1 år
b. 2 styremedlemmer for 2 år (tilsammen 4 medlemmer av styret.)
c. 3 varamedlemmer i nummerorden for 1 år
d. 2 medlemmer til valgkomitee for 2 år. (en på valg hvert år)
e. 1 varamedlem til valgkomiteen for 1 år.
f. Valg av årsmøteutsendinger med varautsendinger til sentralt årsmøte etter §6.

Alle avstemninger skal gjøres skriftlig dersom noen krever det.

Valgte årsmøteutsendinger med varautsendinger til årsmøtet meldes inn til sentralstyret senest 14 dager før årsmøtet avholdes.

Styret konstituerer seg selv.

§9 Vedtektsendringer

Foreningens lover, likeledes dannelse og endring av regioner, kan vedtas på årsmøtet når minst 2/3 av delegatene i årsmøtet går inn for det. Med mindre årspmøtet bestemmer annet, gjelder endringene fra første arbeidsdag etter lovendringsvedtaket.

§10 Disiplinære bestemmelser

Straff etter disse bestemmelser kan ilegges dersom person eller organisasjonsledd:
-bryter NV’s lover, bestemmelse og vedtak eller unnlater å etterkomme pålegg fra overordnet ledd.
-som gjennom ord og/eller handling setter NV som organisasjon, NV sine organisasjonsledd eller NV sine medlemmer i forlegenhet eller forringer NV sitt omdømme.

Disse kan irettesettes, tape retten til å inneha valgte eller oppnevnte tillitsverv eller ekskluderes. Tap av retten til å inneha valgte eller oppnevnte tillitsverv kan gjelde i maksimum 12 måneder fra den dato vedtaket er fattet.
Beslutningen av straff og straffeutmåling fattes av sentralstyret i NV. Når en sak opprettes skal den eller de som saken omhandler ha muligheter for å uttale seg om saken.
En slik uttalelse gis med en frist på 3-tre uker fra vedkommende skriftlig ble gjort oppmerksom på at det vil bli opprettet sak om forholdet.
Dersom den eller de som forholdet omfatter er uenig i dommen eller saksbehandlingen kan saken bringes inn for NV’s appellutvalg (AU)
Det skal føres egen protokoll fra disse sakene, men den skal ikke være en del av de ordinære styreprotokollene som offentliggjøres.
Protokollen skal kun inneholde faktiske saksopplysninger, dommen og avstemmingsresultatet. Stemmegivningen skal ikke refereres ned på personnivå.
Personer som har nære relasjoner til den eller de personer saken omhandler skal trekke seg av habilitetshensyn.

§11 Appellutvalg (AU)

Appellutvalget velges av årsmøtet. AU skal bestå av 4 personer og en av disse velges som leder. Det velges i tillegg 1 vararepresentant. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme ved avstemminger.

AU behandler kun ankesaker der sentralstyret har avsagt dom i en sak. Personer som har nære relasjoner til den eller de personer saken omhandler skal trekke seg av habilitetshensyn. Minst 3 personer må være til stede ved behandlingen av en ankesak. Mellom møtene i Repmøtene kan Sentralstyret oppnevne nye representanter om det skulle oppstå en situasjoner det er for få representanter i AU.

§12 Oppløsning

Forslag om oppløsning av Norsk Varmblod må først behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.
Oppløsning av regioner skjer etter samme prinsipp ved regionenes årsmøte.
Ved oppløsning av regioner tilfaller midlene hovedforeningen (NV). Ved oppløsning av NV tilfaller midlene Norges Rytterforbund.

Forretningsorden
Gjelder for sentralt og regionenes årsmøte
Møtet ledes av valgte møteleder. Protokollen føres av den valgte sekretær(er)
Ingen har rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak.
Taletiden er 5 minutter 1. gang og 3 minutter 2. og 3. gang.
Den som forlanger ordet til forretningsorden har taletid på 1 minutt.
Alle forslag skal leveres skriftlig til møteleder.
Alle vedtak og valg avgjøres med alminnelig flertall med unntak av det som er bestemt i lovene.
Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.
Valg på leder og styremedlemmer skal være skriftlige, øvrige valg hvis noen krever det.
Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlemmer. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

I protokollen innføres alle vedtak og valg som er foretatt med antall stemmer for og imot.
Protokollen skal godkjennes og underskrives av de valgte delegater.