Innkalling til sentralt årsmøte 2015

Når: Fredag 10. april kl. 18.30

Sted: Lefdals Rideskole

Sakliste:
1. Godkjenne de fremmøtte delegater og fullmakter.

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.

3. Valg av referent og to til å skrive under protokollen sammen med møteleder.

4. Godkjenne årsberetning.

5. Godkjenne regnskap og revisjonsberetning.

6. Behandle innkomne forslag.

7. Fastsette medlemskontingent og avgifter.

8. Behandle forslag til årsplaner og budsjett

9. Valg til sentralstyret:

a. Valg av styreleder for 1 år.

b. Valg av 2 styremedlemmer for 2 år. (2 styremedlemmer på valg hvert år)

c. Valg av 3 varamedlemmer i nummerorden for 1 år

d. Valg av 2 revisorer for 2 år, slik at en er på valg hvert år.

e. Valg av møteleder med varamøteleder for neste års årsmøte for 1 år.

f. Valg av valgkomite på 3 medlemmer for 3 år. Det velges en ny hvert år. Den som har sittet lengst ivalgkomiteen er dets leder. Det velges minst 1 varamedlem.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet skal være sentralstyret i hende senest 27. mars.

Den enkelte region har 2 årsmøteutsendinger: 0-40 medlemmer. Deretter 1 årsmøteutsending for hvert påbegynte 20 medlem.

Årsmøteutsendingene med vararepresentanter velges på regionenes årsmøte.

Sentralstyrets medlemmer har møte-, forslags-, tale- og stemmerett i årsmøte.
Norges Rytterforbund har 1 representant med møte-, tale- og stemmerett i årsmøtet.

Representanter som ikke kan møte kan gi fullmakt.

Utskritftbar versjon av innkalling årsmøte 2015 (pdf)

2_Bulls On Air