RGS Cenzation

Avholdes lørdag 21.03.2015. Sted Nord Norsk Hestesenter. kl. 15.00

1. Godkjenning av innkalling og sakliste.
2. Valg av møteleder og referent.
3. Valg av to til å underskrive protokollen.
4. Årsmelding.
5.Regnskap med revisjonsberetning.
6.Behandle forslag til budsjett og årsplan 2015.
7. Behandle innkomne saker. Saker som skal behandles på årsmøte må være styret i hende senest 15 mars
8.Valg:
Leder (velges for 1 år)
To styremedlemmer (velges for 2 år)
Varamedlem (velges for 1 år)
Revisor

 

Styret ønsker alle nye og gamle medlemmer velkommen til årsmøte. Enkel servering.
-Styret-