Region 3 – Hedmark og Oppland inviterer til årsmøte 2015 på Lykseth Gård torsdag 29. januar klokken 19:00. Etter at årsmøtesakene er gjennomgått, vil Maria Henriksson/Ståle Sagstuen gi en spennende innføring i kjøresporten.

Saksliste:

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
 2. Valg av møteleder og referent.
 3. Valg av to til å underskrive protokollen.
 4. Årsmelding.
 5. Regnskap med revisjonsberetning.
 6. Behandle forslag til budsjett og årsplan 2015.
 7. Behandle innkomne saker. Saker som skal behandles på årsmøtet, må være styret i hende senest 19. januar.
 8. Valg:
  1. Leder (velges for 1 år)
  2. To styremedlemmer (velges for 2 år)
  3. Varamedlem (velges for 1 år)
  4. Utsendinger til hovedforeningens årsmøte (1 utsending pr. 10 medlemmer i regionen) – m/ varautsendinger.
  5. Revisor m/ varamann (velges for 1 år)
  6. Nytt medlem i valgkomitèen (velges for 3 år)

Enkel servering.

Ta med hestevenner og møt fram!

Styret