Fredag 19. og lørdag 20. februar gikk årets fellesmøte for de norske avlsorganisasjonene av stabelen og årets program dreide seg i hovedsak om den nye hestepassforskriften, utstillingssystemer og hvordan vi skal organisere oss i Norge i fremtiden. Innspill til sistnevnte tema fikk vi fra SEGES Heste i Danmark ved Jørgen Kold, Maiken Holm og Jørgen Finderup , disse deltok via skype, noe som fungerte ypperlig.

Vi vil her kun veldig kort ta for oss temaene fra fellesmøtet. Det er veldig nyttig og bra for de nasjonale avlsorganisasjonene å ha et slikt møte for å møtes og snakke sammen. Dette ble også understreket flere ganger under fredagens middag, hvor organisasjonene understreket viktigheten av samarbeid både med hverandre og ikke minst Norsk Hestesenter. Det var 18 deltakere fra 11 avlsorganisasjoner, hvorav til stede i tillegg til foredragsholdere og ansatte på avlsavdelingen ved Norsk Hestesenter.

Fellesmøtet ble innledet av Tore Kvam spesialrådgiver ved avlsavdelingen på Norsk Hestesenter som blant annet snakket om hvordan travselskapet har håndtert bortfallet av vår nasjonale kåringsforskrift fra og med 2015 før hver enkelt av de tilstedeværende avlsorganisasjonene også fortalte litt om hvordan de nå løser kåring av hingster med mer i sine respektive organisasjoner.

Ny hestepassforskrift

Fredrik W. Andersen, seniorrådgiver i Mattilsynet, hadde en omfattende gjennomgang av bakgrunnen for EU-forordning 2015/262 og de konsekvenser denne får for Norge. Han presiserte at siden det er snakk om en EU-forordning så skal denne følges ordrett og det er begrenset mulighet for nasjonal tolking og tilpasning av forordningen. Informasjonen var identisk med det som tidligere har vært formidlet fra Mattilsynet på egne nettsider, og i internkommunikasjon til organisasjonene. Imidlertid er det kommet ny informasjon fra myndighetene når det gjelder når dette blir gjeldende i Norge. Det arbeides med implementeringen av lovverket og kan bli noe senere enn først anslått.

Organiseringen av hesteavlen i Danmark

I Danmark er hestenæringen stort sett delt i fire deler, med ridesport, avl og oppdrett, varer og tjenester og til sist landbruk som de største delene.

Hesteavlen har et overordnet organ Landsutvalget for heste som drøfter bortimot alt som er relevant for dansk hesteproduksjon. Landsutvalget har tre årlige samlinger, hvorav en er en større offentlig kongress med et stort antall deltagere. I tillegg har de to mindre møter hvor landsutvalget kan gå mer i detalj når det gjelder emner som har stor betydning for hesteproduksjonen i Danmark. Landsutvalget består av representanter fra alle 31 avlsforbund i Danmark, hvor:

  • Alle har taletid og talerett
  • Alle har stemmerett (én stemme per 50 fødte føll i avlsforbundet)

Vedtak som gjøres på Landsutvalgenes samlinger er gyldige. Beslutningene er operative etter at de har fattet beslutningene, og Landsutvalgets sekretariat (SEGES) er ansvarlige for å sette bestemmelsene ut i livet.

SEGES Heste

SEGES har 15 faglige medarbeidere (registrering og rådgivning) i tillegg har de 10 medarbeidere som besiktiger hester som skal ha pass. SEGES driver med pressearbeid, tilbyr støtte for avlsforbund, har kontakt med myndigheter og har en egen konsulentavdeling som driver med rådgivning innen alle områder i hestenæringen.

SEGES har også hesteregistereringen i Danmark hvor de gjør stambokføringen for den organiserte danske avl, utsteder pass på hest med ukjent stamme og utfører chipmerking.

Godkjennelse av avlsforbund i Danmark skjer på samme måte som i Norge hvor det er Fødevarestyrelsen som godkjenner eller avviser søknader basert på EU-bestemmelser i bunn for regler for godkjenning:

  • Oppsett for stambokføring og kvaliteten på avlsprogrammet
  • Omfang av avlen målt på antall hingster, hopper og føll
  • Vesensforskjellighet mellom de ulike avlsforbundene, at man ikke skal ha to forbund med samme avlsmål i Danmark, dette har Fødevarestyrelsen lempet noe på de siste årene

Landsutvalget for Heste

  • Medlemskap hos landsutvalget gir innflytelse og deltakelse på blant annet dyrskuer
  • Hvis man ikke er medlem hos landsutvalget så får man ikke delta på utstillingene.
  • Avlsforbund søker medlemskap hos Landsutvalget i henhold til forretningsorden. og de samme krav som hos Fødevarestyrelsen legges til grunn ved vurdering, men Landsutvalget har beholdt kravet til vesensforskjell hos avlsforbundene i sin opprinnelige form.

Vesensforskjellighet i avlsforbundenes avlsmål er et absolutt krav hos Landsutvalget for Heste – man ønsker ikke flere avlsforbund med samme avlsmål. Det er deres klare holdning at dette vil kunne føre til konflikter og splittelse i miljøene.

mywaythuneokt1